Uudised 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2014 Uus artikkel Läänemere regiooni loopealsete tumedast elurikkusest

[img_assist|nid=358|title=Loopealne Läänemaal|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Kersti, Riin, Aveliina, Pille ja Meelis koos Triin Reitalu (Tallinna Tehnikaülikool) ning Rootsi ja Vene kolleegidega avaldasid ajakirjas Ecography uue artikli, milles uuriti, kui palju ökoloogiliselt sobivaid liike on liigirikastelt niitudelt veel puudu ning millistel põhjustel liigid puuduvad (ehk kuuluvad tumedasse elurikkusesse). Tulemused näitasid, et kuigi ühel ruutmeetril lubjarikkal niidul võib koos kasvada 30-40 taimeliiki, on väga paljud regioonis leiduvad ja kooslusesse sobivad liigid niitudelt puudu kehva levimisvõime tõttu. Uurimustöö tulemused viitavad, et looduskaitselised tegevused peaksid panustama niiduliikide levimise kaasa aitamisele (nt. kariloomade abil) ja et kooslustes toimuvate ökoloogiliste protsesside mõistmiseks tuleks arvestada ka sobivatest elupaikadest puuduolevate liikidega, mitte ainult vaadeldud elurikkusega. Vaata uudislugusid ka Ecography blogis ja Novaatoris. Meelis räägib samal teemal Vikerraadio saates Labor.

Riibak, K., Reitalu, T., Tamme, R., Helm, A., Gerhold, P., Znamenskiy, S., Bengtsson, K., Rosén, E., Prentice, H. C., Pärtel, M. (2015) Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance. Ecography 38: 713-721.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Vastilmunud artikkel tutvustab uudseid mõõdikuid koosluste looduskaitselise seisundi määramiseks

[img_assist|nid=357|title=Liigid võivad kuuluda tunnusliku või teisenenud elurikkuse hulka|desc= |link=popup|align=left|width=260|height=146]Aveliina, Meelis ja Robert koostöös Martin Zobeliga taimeökoloogia töörühmast ning Angela Molesiga New South Walesi ülikoolist tutvustasid uudset vaatenurka koosluste elurikkusele. Ajakirjas Diversity & Distributions ilmunud artiklis näitasid autorid, miks koosluse kogu liikide arv ei ole hea mõõdik ala looduskaitselise seisundi tuvastamiseks. Nimelt sisaldavad degradeerunud kooslused neile iseloomulike liikide kõrval ka selliseid liike, mis on sinna levinud keskkonnamuutuste ning negatiivse inimmõju tõttu. Tuvastamaks koosluse looduskaitselist seisundit, tuleb seetõttu eristada tunnuslikku elurikkust (characteristic diversity), mis sisaldab koosluse ajalooliselt kujunenud liigifondi kuuluvaid liike ning teisenenud elurikkust (derived diversity), mille moodustavad kooslusele mitteomased, nö „valed“ liigid. Artiklis tutvustatakse ka uudset indeksit, mille abil saab võrrelda erinevate elupaikade ning skaalade looduskaitselist seisundit ning kaitsevajadust.

Helm, A., Zobel, M., Moles, A. T., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2015) Characteristic and derived diversity: implementing the species pool concept to quantify conservation condition of habitats. Diversity and Distributions 21, 711–721.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Töörühma sügisseminar

[img_assist|nid=356|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=146]Sel aastal toimus meie sügisene töörühmaseminar 6.-7. novembril Elva lähedal Waide motellis. Esitati uudseid ideid ja värskeid tulemusi ning saadi üksteiselt konstruktiivset tagasisidet. Lisaks teaduslikele mõttevahtustele jäi meil aega ka Elva linna ekskursiooniks ning nagu tavaks saanud lõppes õhtu kosutava sauna ja õllega.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Eesti-Tšehhi teaduslik töötuba

[img_assist|nid=355|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Meelis, Rob, Jon, Kersti, Argo ja Liis külastasid oktoobri lõpus České Budějovicet (Tšehhi), et ühendada jõud sealse ülikooli botaanika osakonna doktorantide ja teaduritega. Külaskäigu eesmärgiks oli läbi viia kolmepäevane töötuba kogumaks uusi mõtteid liigifondi ja tumeda elurikkuse olulisusest ning rakendamisvõimalustest looduskaitses. Algne idee kasvas välja Meelis Pärteli ja Rob Lewise varasematest mõttevahetustest ning koostoos meie töörühma kauaaegse sõbra Francesco de Belloga saigi toimuma esimene Eesti-Tšehhi teaduslik töötuba. Tegemist oli igati eduka ja tulemusliku ettevõtmisega ning andis alust ka tulevikus sarnaseid rahvusvahelisi mõttetalguid korraldada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2014 Uus artikkel beetamitmekesisusest

[img_assist|nid=354|title=|desc=|link=popup|align=right|width=170|height=112]Robert ja Meelis avaldasid hiljuti ajakirjas PlosOne artikli, mis uurib aditiivse ja multiplikatiivse beetamitmekesisuse valemite vahelist matemaatilist suhet. Selgub, et mõlemad valemid on võrdväärsed, kui need transformeerida piiritlemata indeksiteks. Seega ei mõjuta valemi valik ka seoseid beetamitmekesisuse ja ruumi või keskkonnagradiendi vahel. Loodetavasti aitab see artikkel vähendada vaidlusi selle üle, millisel viisil on kõige “õigem” beetamitmekesisust hinnata.

Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2014) Biodiversity patterns along ecological gradients: unifying β-diversity indices. Plos ONE 9, e110485.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2014 Uus artikkel sinise ja hariliku kopsurohi hübridiseerumisest

[img_assist|nid=353|title=|desc=Sinine kopsurohi|link=popup|align=left|width=260|height=173]Ene Kook ja kaasautorid uurivad ajakirjas Plant Systematics ja Evolution ilmunud artiklis evolutsiooniprotsesse haruldaste kareleheliste (Boraginaceae) näitel. Artiklis analüüsiti isendisisest geneetilist polümorfismi ja hübridiseerumist sinisel kopsurohul (Pulmonaria angustifolia L.) ja harilikul kopsurohul (Pulmonaria obscura Dumort.) tuuma ITS järjestuste kloneerimise abil ning leiti, et Eestis ja Lätis väga haruldane sinine kopsurohi (LK I) on kõigis uuritud populatsioonides hübriidne, sisaldades nii sinisele kui ka harilikule kopsurohule omaseid ITS-järjestusi. Hübridiseerumine vähendab isendite eluvõimet ning võib piirata sinise kopsurohu arvukust levila põhjapiiril. Varasemad uuringud vihjavad isendisisesele polümorfismile kareleheliste sugukonnas, aga nüüd on see ka molekulaarsete meetoditega tõestatud.

Kook, E., Vedler, E., Püssa, K., Kalamees, R., Reier, Ü., Pihu, S. (2015) Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution 301, 893-910.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2014 Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni aastakonverents Austraalias

[img_assist|nid=347|title=Töörühma osavõtt IAVS konverentsist Austraalias oli nii arvukas, et fotole mahtusid vaid pooled liikmetest|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Meelis, Pille, Rob, Riin, Kersti, Argo, Liina ja Liis osalesid 1.-5. septembril rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverentsil (IAVS) Austraalias Perthi linnas. Rob pidas ettekande tumeda elurikkuse ja liigifondi arvutamise meetoditest (Accurate dark diversity and species pool estimates: An empirical assessment of two existing methods). Riinu ettekanne rääkis keskkonna heterogeensuse ja liigirikkuse suhtest (Relationship between environmental heterogeneity and plant species richness: the role of spatial scale and evolutionary history). Kersti rääkis sellest, et kuivadel lubjarikastel niitudel määrab tumeda elurikkuse liikide levimisvõime ja stressitaluvus (Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance). Argo rääkis taimede tumedast elurikkusest Euroopa skaalal (Applying the dark diversity concept for plants at the European scale). Liina näitas meta-analüüsi tulemusi Euroopa niitude pindala ja kvaliteedi kahanemisele järgnevast liikide väljasuremisest ja sisserändest (Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis). Liis rääkis elupaiga degradeerumisele järgnevast liigirikkuse ja funktsionaalse mitmekesisuse tõusust (Increase in species richness and functional diversity after habitat degradation and fragmentation).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2014 Uued tudengid

Makroökoloogia töörühm täienes mitme bakalaureuse- ning magistritudengi võrra. Tere tulemast ja edu lõputöö kirjutamisel!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Makroökoloogia töörühm Twitteris!

[img_assist|nid=330|title=|desc=|link=url|url=https://twitter.com/MacroecologyUT|align=left|width=150|height=122]Alates juunist saab meie töörühma tegemisi jälgida ka Twitteri keskkonnas. Lisaks uudistele anname seal teada vastuvõetud artiklitest ja konverentsidel osalemistest. Twitteri kasutajad saavad meie postitused tellida oma uudistevoogu, kuid ka kõik teised saavad neid lugeda siin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Välitööd Saaremaal 'Elu alvaritele' projekti raames

[img_assist|nid=329|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Sel aastal otsustasid Euroopa Komisjon ning Keskkonnainvesteeringute Keskus toetada suureskaalalist alvarite taastamise projekti 'Elu alvaritele'. Alvarid ehk loopealsed on liigirikkad kooslused, kuid ohustatud traditsioonilise majandamise lakkamisele järgnenud kadakate pealetungi tõttu. Projekti raames taastatakse 2500 ha kinnikasvanud alvareid Lääne-Eestis ja saartel, ning antakse maaomanikele võimalus nende alade hooldamiseks. Aveliina töötas välja metoodika alvarite seisukorra ja taastamisedukuse hindamiseks ning juuli lõpus tegid Liis, Liina, Marge, Thomas (külalismagistrant Prantsusmaalt) ja Triin Reitalu (Tallinna Tehnikaülikool) välitöid alade elurikkuse määramiseks.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Aveliina osales Taastamisökoloogia konverentsil Oulus

[img_assist|nid=328|title=|desc=Foto: Metla/Jouni Karhu|link=popup|align=left|width=260|height=174]3.-8. augustil toimus Soomes Oulus Taastamisökoloogia Euroopa konverents. Meie töörühma esindas konverentsil Aveliina Helm, kes tegi suulise ettekande käimasolevast alvarite taastamise projektist ('Large-scale calcareous grassland restoration in Estonia: the science behind and the work ahead').----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Ajakirja Journal of Vegetation Science eriväljaanne

[img_assist|nid=327|title=|desc=|link=url|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.2014.25.issue-5/issuetoc|align=right|width=260|height=197]Septembrikuu Journal of Vegetation ajakirja number on eriväljaanne taimkattemustritest ja neid põhjustavatest protsessidest. Eriväljaanne koosneb 10 artiklist, mille autoriteks on eelmisel aastal (26.-30. juuni 2013) Tartus toimunud rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverentsil osalejad. Ajakirjas sisaldub ka Meelis Pärteli artikkel kooslusest puuduvate liikide ökoloogiast. Eriväljaannet toimetasid Aveliina Helm, Rein Kalamees ja Martin Zobel.

Helm, A., Kalamees, R., Zobel, M. (2014) Vegetation patterns and their underlying processes: where are we now? Journal of Vegetation Science 25, 1113–1116.

Pärtel, M. (2014) Community ecology of absent species: hidden and dark diversity. Journal of Vegetation Science 25, 1154-1159.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Välitööd määramaks koosluste täielikkust mahajäetud põldudel

[img_assist|nid=326|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Osana Joni järeldoktorantuuri projektist ('Community completeness and invasibility: Using phylogenetic and functional completeness to predict invasion across scales') tegid Jon, Kersti, Riin, Rob, Ülle ja Ene juunis ja juulis välitöid Kagu-Eesti mahajäetud põldudel. Taludes temperatuure 4st kuni 34 kraadini kirjeldasid nad taimekoosluste liigilist koosseisu väikesel skaalal ning mõõtsid taimeliikide funktsionaalseid tunnuseid ning keskkonnaparameetreid, et hiljem uurida, kuidas koosluste täielikkus mõjutab võõrliikide invasiooni. Suureskaalalised taimkatteuuringud (mida teevad Ülle ja Ene) on veel käimas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Rahvusvaheline etnobioloogia kursus Saaremaal

[img_assist|nid=348|title=Etnobioloogia kursuse raames õpiti, kuidas uurida kohalikelt elanikelt ajaloolise maakasutusega seonduvat. Foto Lukasz Luczaj|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Liina, Liis, Kersti ja Aveliina osalesid juuli alguses Saaremaal Kavandi külas toimunud rahvusvahelisel etnobioloogia (teadus, mis uurib inimese ja ökosüsteemi vahelisi seoseid) kursusel. Nädal aega väldanud kursuse eesmärgiks oli anda ülevaade etnobioloogia põhialustest ning õpetada iseseisvalt koostama ja läbi viima etnobioloogilist uurimust. Loengutes õpitud teadmisi kasutati koheselt ka praktikas, viies läbi reaalseid intervjuusid kohalike külaelanikega. Õppejõududeks olid tunnustatud teadlased Hispaaniast, Itaaliast, Ungarist, Poolast, Inglismaalt ja Eestist. Kursuse lõpuks sai selgeks kui oluline võib teinekord olla kohalike elanike kaasamine meie uurimistöösse ning kui väärtuslikud on nende traditsioonilised teadmised nt pärandkoosluste majandamisel ning looduskaitses üldiselt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Uus artikkel invasioonist ja fülogeneetilisest mitmekesisusest Kanada rohumaadel

[img_assist|nid=324|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=245]Jon Bennett uurib hiljutises artiklis Kanada rohumaade fülogeneetilist mitmekesisust ning kõrrelise Bromus inermis (ohtetu luste) invasiooni. Artiklis leiti, et ohtetu luste edukust ei mõjutanud loodusliku koosluse fülogeneetiline mitmekesisus. Üllatuslikult oli seos vastupidine - invasiivse liigi sissetung muutis koosluse fülogeneetilist struktuuri. Need tulemused näitavad, et seos invasiooni ja koosluse fülogeneetilise mitmekesisuse vahel ei ole alati üheselt seletatav ning võõrliigi sissetung võib põhjustada muutuseid olemasolevas looduslikus koosluses.

Bennett, J.A., Stotz, G.C., Cahill, J.F. (2014) Patterns of phylogenetic diversity are linked to invasion impacts, not invasion resistance, in a native grassland. Journal of Vegetation Science.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2014 Artikkel liigirikkuse rekorditest pälvis F1000Prime soovituse

[img_assist|nid=322|title=|desc=|link=url|url=http://f1000.com/prime/718451068|align=left|width=260|height=133]Meelis Pärtel koos kolleegidega (J. Bastow Wilson Uus-Meremaalt, Robert K. Peet USA-st ja Jürgen Dengler Saksamaalt) avaldasid 2012. aastal esimese ülevaate soontaimede liigirikkuse maailmarekorditest eri ruumiskaalades. Artikkel pälvib siiani tähelepanu - hiljuti sai see ära märgitud F1000Prime portaali poolt kui väljapaistev bioloogiaalane töö. F1000Prime soovitab tunnustatud teadlaste hinnangute põhjal artikleid, mida peetakse antud valdkonnaks eriti tähelepanuväärseks. Vaata ka artikli lühitutvustust Novaatori teadusuudiste portaalis.

Wilson, J.B. Peet, R. Dengler, J. Pärtel, M. (2012) Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science 23, 796–802.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2014 Uus artikkel biootiliste indikaatorite kasutamisest looduskaitses

[img_assist|nid=321|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=196]Rob Lewis ja kaasautorid uurivad hiljutises Biological Conservation artiklis, kuidas elurikkuse ajalisi muutusi jälgida. Rob uuris Šoti rohumaid ja näitas, et lihtsate biootilisi indikaatorite (nt. taimetunnuste) abil on võimalik demonstreerida maakasutuse muutuste mõju elurikkusele ning välja tuua enim kaitset vajavad alad.

Lewis, R.J., Pakeman, R.J., Angus, S., Marrs, R.H. (2014) Using compositional and functional indicators for biodiversity conservation monitoring of semi-natural grasslands in Scotland. Biological Conservation 175, 82-93.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Riin osales Populatsioonibioloogia konverentsil

[img_assist|nid=318|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=212]28-31. mail toimus Konstanzis (Saksamaal) Gfö Populatsioonibioloogia sektsiooni konverents. Tegemist oli väga sõbraliku atmosfääriga kokkusaamisega, kus ettekannete ja arutelude teemad hõlmasid nii epigeneetikat kui ka liikide levimist globaalsel skaalal. Riin esines konverentsil ettekandega ruumilise skaala mõjust heterogeensuse-liigirikkuse seosele.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Digitaalse looduskaitse konverents Suurbritannias

[img_assist|nid=317|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=200]Rob osales esimesel interdistsiplinaarsel Digitaalse Looduskaitse konverentsil Suurbritannias, mida korraldas Aberdeeni ülikool koostöös dot.rural organisatsiooniga. Tegemist oli väikese, kuid kõrgetasemelise konverentsiga, kus arutati digitaalse tehnoloogia rakendusvõimalusi teaduses ja looduskaitses, nii teadlaste, praktikute kui seadusetegijate hulgas. Konverentsi viimasel päeval demonstreeriti osavõtjatele ka tehnoloogiat. Vaata ka lühikest videot digitaalse looduskaitse rakenduste kohta, ja loe konverentsil osalejate mõtteid ja arutelusid Twitteri säutsudena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Meelis Pärtel oponeeris Bryndís Marteinsdóttiri doktoritööd Rootsis

[img_assist|nid=313|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=205]Meelis Pärtel külastas hiljuti Stockholmi ülikooli, kus ta oponeeris Bryndís Marteinsdóttiri doktoritööd “Plant community assembly in grazed grasslands” (juhendaja: prof. Ove Eriksson). Doktoritöö uuris karjatatud rohumaade näitel, kuidas regionaalsest liigifondist filtreeritakse liike kohalikesse taimekooslusesse. Selgus, et kohaliku koosluse ülesehitus on rohkem mõjutatud regionaalsetest protsessidest (levimisest) kui lokaalsetest faktoritest nagu biootilised interaktsioonid, kohalikud keskkonnatingimused ja stohhastilised faktorid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Krista Takkis kaitses doktorikraadi!

[img_assist|nid=271|title=Krista kaitses doktoritöö|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=194]12. mail kaitses Krista Takkis edukalt oma doktoriöö "Changes in plant species richness and population performance in response to habitat loss and fragmentation" (Muutused taimede liigirikkuses ja populatsioonide seisundis vastusena elupaikade kaole ja killustumisele) ning sai filosoofiadoktori kraadi botaanikas ja mükoloogias. Krista juhendajateks olid Aveliina ja Meelis ning oponendiks professor Markus Fischer Berni ülikoolis Šveitsis. Krista jätkab oma teadustööd järeldoktorantuuris Kreekas, Egeuse Ülikooli Biogeograafia ja Ökoloogia töörühmas.

Palju õnne ja edu, doktor Takkis!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Argo külastas Lõuna-Boheemia ülikooli Tšehhis

[img_assist|nid=320|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Doktorant Argo Ronk veetis kolm kuud (jaanuar-märts) Tšehhis Dr. Francesco de Bello juures töötades. Francesco on meie kauaaegne kaastööline ning ekspert funktsionaalse mitmekesisuse alal. Argo õppis Tšehhis uusi statistilisi meetodeid, mille abil regionaalset liigifondi määrata ning seeläbi heita valgust tumedale mitmekesisusele. Argot üllatas ka Tšehhi vee hind (kallim kui õlu?). Argot toetas ESF DoRa programmi tegevus 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Makroökoloogia töörühma külastasid Hugo Treffneri gümnasistid

30. aprilli hommikul kogunesid huvilised Hugo Treffneri gümnaasiumist Botaanika instituuti, et tutvuda makroökoloogia töörühma tegemistega. Paari tunni jooksul tutvustasime neile, kuidas käib töö geneetikalaboris, kasvuhoones ning looduses keskkonnatingimusi mõõtes. Me loodame, et tekitasime mõnes piisavalt huvi, et paari aasta pärast Tartu ülikoolis bioloogiat õppima asuda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Makroökoloogia töörühma seminar

[img_assist|nid=270|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Meie töörühma kevadseminar toimus sel korral 28-29 aprillil Tori vallas. Töörühma liikmed esitasid värskeid ideid ja uusi tulemusi ning said vastukaja teistelt. Seminari teaduslikku arutelu elavdasid ka meie kauaaegsed kaastöölised ja sõbrad Francesco de Bello Tšehhist, Sergey R. Znamenskiy Venemaalt ning Inga Hiiesalu (töörühma endine doktorant). Vaata ka pilte seminarist ja sellele järgnenud ekskursioonist Soomaale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Uus artikkel mesilastest

[img_assist|nid=268|title=|desc=|link=popup|align=right|width=259|height=188]Jon Bennett ja kaasautorid avaldasid põneva artikli, kus nad uurivad mesilaste liikumismustreid parasvöötme savannis Kanadas. Jälgides, milliseid alasid mesilased külastavad, seostasid nad mesilaste eelistused ala floristiliste parameetrite ja maastiku konfiguratsiooniga. Nad leidsid, et mesilasi meelitas nii õitsvate taimede ohtrus kui ka metsa lähedus.

Bennett, J.A., Gensler, G.C., Cahill, J.F. (2014) Small-scale bee patch use is affected equally by flower availability and local habitat configuration. Basic and Applied Ecology.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2014 Uus artikkel mükoriisaseente liigirikkuse, taimede liigirikkuse ja koosluse biomassi vahelistest seostest

[img_assist|nid=267|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=200]Inga Hiiesalu, Meelis Pärtel ja Pille Gerhold koos kaasautoritega Eestist ja Kanadast avaldasid artikli arbuskulaarmükoriissete (AM) seente ja taimede liigirikkusest looduslikul rohumaal. Nad uurisid erinevaid seoseid AM seente, taimede maapealse ja maa-aluse liigirikkuse ning koosluse biomassi vahel. Kui seni on uuritud eelkõige maapealse taimede liigirikkuse seost nii AM seente kui taimede biomassiga, siis nüüd selgus, et taimede maa-alune liigirikkus on nii AM seente liigirikkusega kui ka koosluse biomassiga tugevamini seotud.

Hiiesalu, I., Pärtel, M., Davison, J., Gerhold, P., Metsis, M., Moora, M., Öpik, M., Vasar, M., Zobel, M., Wilson, S.D. (2014) Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2014 Tanja külastas Brasiilia ja Argentiina muinsus- ja looduskaitsealasid

[img_assist|nid=266|title=Tanja Lujanis teiste projektis osalejatega|link=popup|align=right|width=260|height=200]Vanemteadur Tatjana Oja veetis veebruarikuu Brasiilias (University of Santa Catarina) ja Argentiinas (University of Lujan), kus ta külastas kohalikke uurimisobjekte ja -alasid STRAVAL projekti raames. Üle said vaadatud nii liivaluited Atlandi ookeani kallastel Brasiilias ning Carlos Keeni küla, mis on oluline maaturismi objekt Argentiinas.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Krista külastas biogeograafia ja ökoloogia töörühma Kreekas

[img_assist|nid=265|title=Rosmarinus officinalis kliimakambris|link=popup|align=left|width=260|height=182]Doktorant Krista Takkis külastas prof. Theodora Petanidou juhitavat Biogeograafia ja ökoloogia töörühma Egeuse Ülikoolis Kreekas. Prof. Petanidou töörühm on põhjalikult uurinud tolmeldajate ja taimede vahelisi interaktsioone ning neid mõjutavaid tegureid. Krista külastuse eesmärgiks oli alustada pikaajalist eksperimenti uurimaks kliimamuutuste mõju taimede nektariproduktsioonile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Uus artikkel puuduvate liikide koosluste ökoloogiast

[img_assist|nid=264|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=150]Meelis Pärtel avaldas hiljuti kontseptuaalse artikli puuduvate liikide koosluse ökoloogiast. Ta pakub välja idee, et koosluste ökoloogiliste mustrite ja protsesside paremaks mõistmiseks on vaja uurida ka kooslusest puuduvaid liike. Liigid võivad puudu olla erinevatel põhjustel: mõned liigid jäävad silmale varjatuks (näiteks mullas puhkeseisundis olevad või väga haruldased liigid), teised moodustavad tumeda elurikkuse (liigid, mis kuuluvad koosluse liigifondi, kuid ei kajastu koosluses endas).

Pärtel, M. (2014) Community ecology of absent species: hidden and dark diversity. Journal of Vegetation Science.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Liis külastas Lõuna-Boheemia ülikooli Tšehhis

[img_assist|nid=263|title=Tudengid tantsuhoos|link=popup|align=left|width=260|height=195]Doktorant Liis Kasari veetis neli kuud (oktoober 2013 - veebruar 2014) České Budějovices, Tšehhis. Ta osales Kvantitatiivse ökoloogia kursustel, õppides kasutama kaasaegseid statistilisti meetodeid (CANOCO, R) ökoloogiliste küsimuste lahendamisel. Liisul oli suurepärane võimalus sõlmida tutvuseid ka paljude tudengite ning teadlastega Tšehhist ja mujalt maailmas ning maitsta kuulsat Tšehhi õlut, mis oli odavam kui vesi. Kvantitatiivse ökoloogia järgmine kursus toimub 2015. aasta sügissemestril! Liisu toetas SA Archimedes (Kristjan Jaagu stipendium).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Nordic Oikos konverents

[img_assist|nid=262|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=200]Robert osales veebruari esimesel nädalal Stockholmis toimunud Nordic Oikos 2014 konverentsil. Ta kuulas mitmeid huvitavaid ettekandeid, arutles ökoloogia teemadel ning pidase suulise ettekande lokaalse ja regionaalse liigirikkuse vahelisest seosest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Külalismagistrant Prantsusmaalt

[img_assist|nid=261|title=|desc=|link=none|align=left|width=150|height=182]Thomas Galland Toulouse'i ülikoolist veedab semestri (veebruar-august) meie töörühmas. Ta plaanib töötada koos Aveliinaga alvarite taastamise projekti juures ning abistada välitöödel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Jens-Christian Svenningu külaskäik

[img_assist|nid=260|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=182]Professor Jens-Christian Svenning (Aarhusi ülikool Taanis) külastas meie töörühma veebruari alguses. Ta pidas väga huvitava seminari tänapäeva taimestiku ja kliima vahelise tasakaalu puudumisest ('Persistent diversity-climate disequilibria due to paleoclimatic changes') ning arutles teadusteemadel botaanika osakonna teadlaste ning doktorantidega.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühma tegemised nüüdsest maakaardil

[img_assist|nid=259|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=196]Meie töörühma liikmete konverentsikülastused ning välitööde alad on nüüd nähtavad ka maakaardil. Eraldi on märgitud möödunud teaduslikud kokkusaamised, tulevased konverentsid ning välitööde alad ja botaanilised ekspeditsioonid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Uue uurimuse järgi napib Euroopas mesilasi

[img_assist|nid=258|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Meelis Pärtel ja Martin Zobel (Taimeökoloogia töögrupp) olid kaasautoriks hiljuti ilmunud PLoS One artiklile, mis heidab pilgu tolmeldajate piisavusele Euroopas. Uurimuses leiti, et biokütuse tootmiseks sobivaid taimi kasvatatakse Euroopas järjest suurematel aladel, kuid mesilasvarud on väiksemad, kui kultuurpõldude optimaalseks tolmeldamiseks tarvis. Mesilastepuudus valdab ka Eesti põlde. Artikli tulemusi kajastas ka Tartu Ülikooli teadusuudiste portaal Novaator.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühm liitus TRY võrgustikuga

[img_assist|nid=257|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=227]Hiljuti lisasime TRY andmebaasi ka Saaremaa alvaritelt kogutud taimetunnuseid ning Meelis Pärtel on nüüdsest ka selle globaalse võrgustiku liige. TRY andmebaas koondab ühtekokku erinevad andmebaasid nagu näiteks LEDA, GlopNet, BiolFlor, SID, EcoFlora ja paljud teised ning sisaldab infot ligi 750 taimetunnuse ja 69 000 taimeliigi kohta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Järeldoktoritoetus Jon Bennettile

[img_assist|nid=241|title=|desc=|link=popup|align=right|width=200|height=209]Meil on rõõm teatada, et Eesti Teadusagentuur rahastas Jon Bennetti teadusprojekti koosluste täielikkusest ja võõrliikide invasioonist järeldoktoritoetusega järgnevaks kaheks aastaks. Jon kaitses 2013. aasta maikuus doktorikraadi Alberta ülikoolis Kanadas. Järeldoktorantuuri käigus uurib ta, kuidas koosluse täielikkuse kontseptsioon aitab välja selgitada piirkonnad, mis on võõrliikide invasiooni tõttu enim ohustatud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühmale institutsionaalne uurimistoetus

Eesti teadusagentuur otsustas rahastada Meelis Pärteli uurimisteemat ("Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes"). Toetus võimaldab meil järgnevate aastate jooksul jätkata tööd tumeda elurikkuse kontseptsiooniga - uurida, millised liigid ja mis põhjustel taimekooslustest puuduvad. Meie töörühma lisanduvad nüüdsest ka mitmed uued teadurid ja doktorandid - taksonoomia ja geneetika spetsialistid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2014 Uus artikkel Läänemere regiooni loopealsete tumedast elurikkusest

[img_assist|nid=358|title=Loopealne Läänemaal|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Kersti, Riin, Aveliina, Pille ja Meelis koos Triin Reitalu (Tallinna Tehnikaülikool) ning Rootsi ja Vene kolleegidega avaldasid ajakirjas Ecography uue artikli, milles uuriti, kui palju ökoloogiliselt sobivaid liike on liigirikastelt niitudelt veel puudu ning millistel põhjustel liigid puuduvad (ehk kuuluvad tumedasse elurikkusesse). Tulemused näitasid, et kuigi ühel ruutmeetril lubjarikkal niidul võib koos kasvada 30-40 taimeliiki, on väga paljud regioonis leiduvad ja kooslusesse sobivad liigid niitudelt puudu kehva levimisvõime tõttu. Uurimustöö tulemused viitavad, et looduskaitselised tegevused peaksid panustama niiduliikide levimise kaasa aitamisele (nt. kariloomade abil) ja et kooslustes toimuvate ökoloogiliste protsesside mõistmiseks tuleks arvestada ka sobivatest elupaikadest puuduolevate liikidega, mitte ainult vaadeldud elurikkusega. Vaata uudislugusid ka Ecography blogis ja Novaatoris. Meelis räägib samal teemal Vikerraadio saates Labor.

Riibak, K., Reitalu, T., Tamme, R., Helm, A., Gerhold, P., Znamenskiy, S., Bengtsson, K., Rosén, E., Prentice, H. C., Pärtel, M. (2015) Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance. Ecography 38: 713-721.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Vastilmunud artikkel tutvustab uudseid mõõdikuid koosluste looduskaitselise seisundi määramiseks

[img_assist|nid=357|title=Liigid võivad kuuluda tunnusliku või teisenenud elurikkuse hulka|desc= |link=popup|align=left|width=260|height=146]Aveliina, Meelis ja Robert koostöös Martin Zobeliga taimeökoloogia töörühmast ning Angela Molesiga New South Walesi ülikoolist tutvustasid uudset vaatenurka koosluste elurikkusele. Ajakirjas Diversity & Distributions ilmunud artiklis näitasid autorid, miks koosluse kogu liikide arv ei ole hea mõõdik ala looduskaitselise seisundi tuvastamiseks. Nimelt sisaldavad degradeerunud kooslused neile iseloomulike liikide kõrval ka selliseid liike, mis on sinna levinud keskkonnamuutuste ning negatiivse inimmõju tõttu. Tuvastamaks koosluse looduskaitselist seisundit, tuleb seetõttu eristada tunnuslikku elurikkust (characteristic diversity), mis sisaldab koosluse ajalooliselt kujunenud liigifondi kuuluvaid liike ning teisenenud elurikkust (derived diversity), mille moodustavad kooslusele mitteomased, nö „valed“ liigid. Artiklis tutvustatakse ka uudset indeksit, mille abil saab võrrelda erinevate elupaikade ning skaalade looduskaitselist seisundit ning kaitsevajadust.

Helm, A., Zobel, M., Moles, A. T., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2015) Characteristic and derived diversity: implementing the species pool concept to quantify conservation condition of habitats. Diversity and Distributions 21, 711–721.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Töörühma sügisseminar

[img_assist|nid=356|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=146]Sel aastal toimus meie sügisene töörühmaseminar 6.-7. novembril Elva lähedal Waide motellis. Esitati uudseid ideid ja värskeid tulemusi ning saadi üksteiselt konstruktiivset tagasisidet. Lisaks teaduslikele mõttevahtustele jäi meil aega ka Elva linna ekskursiooniks ning nagu tavaks saanud lõppes õhtu kosutava sauna ja õllega.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014 Eesti-Tšehhi teaduslik töötuba

[img_assist|nid=355|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Meelis, Rob, Jon, Kersti, Argo ja Liis külastasid oktoobri lõpus České Budějovicet (Tšehhi), et ühendada jõud sealse ülikooli botaanika osakonna doktorantide ja teaduritega. Külaskäigu eesmärgiks oli läbi viia kolmepäevane töötuba kogumaks uusi mõtteid liigifondi ja tumeda elurikkuse olulisusest ning rakendamisvõimalustest looduskaitses. Algne idee kasvas välja Meelis Pärteli ja Rob Lewise varasematest mõttevahetustest ning koostoos meie töörühma kauaaegse sõbra Francesco de Belloga saigi toimuma esimene Eesti-Tšehhi teaduslik töötuba. Tegemist oli igati eduka ja tulemusliku ettevõtmisega ning andis alust ka tulevikus sarnaseid rahvusvahelisi mõttetalguid korraldada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2014 Uus artikkel beetamitmekesisusest

[img_assist|nid=354|title=|desc=|link=popup|align=right|width=170|height=112]Robert ja Meelis avaldasid hiljuti ajakirjas PlosOne artikli, mis uurib aditiivse ja multiplikatiivse beetamitmekesisuse valemite vahelist matemaatilist suhet. Selgub, et mõlemad valemid on võrdväärsed, kui need transformeerida piiritlemata indeksiteks. Seega ei mõjuta valemi valik ka seoseid beetamitmekesisuse ja ruumi või keskkonnagradiendi vahel. Loodetavasti aitab see artikkel vähendada vaidlusi selle üle, millisel viisil on kõige “õigem” beetamitmekesisust hinnata.

Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2014) Biodiversity patterns along ecological gradients: unifying β-diversity indices. Plos ONE 9, e110485.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2014 Uus artikkel sinise ja hariliku kopsurohi hübridiseerumisest

[img_assist|nid=353|title=|desc=Sinine kopsurohi|link=popup|align=left|width=260|height=173]Ene Kook ja kaasautorid uurivad ajakirjas Plant Systematics ja Evolution ilmunud artiklis evolutsiooniprotsesse haruldaste kareleheliste (Boraginaceae) näitel. Artiklis analüüsiti isendisisest geneetilist polümorfismi ja hübridiseerumist sinisel kopsurohul (Pulmonaria angustifolia L.) ja harilikul kopsurohul (Pulmonaria obscura Dumort.) tuuma ITS järjestuste kloneerimise abil ning leiti, et Eestis ja Lätis väga haruldane sinine kopsurohi (LK I) on kõigis uuritud populatsioonides hübriidne, sisaldades nii sinisele kui ka harilikule kopsurohule omaseid ITS-järjestusi. Hübridiseerumine vähendab isendite eluvõimet ning võib piirata sinise kopsurohu arvukust levila põhjapiiril. Varasemad uuringud vihjavad isendisisesele polümorfismile kareleheliste sugukonnas, aga nüüd on see ka molekulaarsete meetoditega tõestatud.

Kook, E., Vedler, E., Püssa, K., Kalamees, R., Reier, Ü., Pihu, S. (2015) Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution 301, 893-910.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2014 Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni aastakonverents Austraalias

[img_assist|nid=347|title=Töörühma osavõtt IAVS konverentsist Austraalias oli nii arvukas, et fotole mahtusid vaid pooled liikmetest|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Meelis, Pille, Rob, Riin, Kersti, Argo, Liina ja Liis osalesid 1.-5. septembril rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverentsil (IAVS) Austraalias Perthi linnas. Rob pidas ettekande tumeda elurikkuse ja liigifondi arvutamise meetoditest (Accurate dark diversity and species pool estimates: An empirical assessment of two existing methods). Riinu ettekanne rääkis keskkonna heterogeensuse ja liigirikkuse suhtest (Relationship between environmental heterogeneity and plant species richness: the role of spatial scale and evolutionary history). Kersti rääkis sellest, et kuivadel lubjarikastel niitudel määrab tumeda elurikkuse liikide levimisvõime ja stressitaluvus (Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance). Argo rääkis taimede tumedast elurikkusest Euroopa skaalal (Applying the dark diversity concept for plants at the European scale). Liina näitas meta-analüüsi tulemusi Euroopa niitude pindala ja kvaliteedi kahanemisele järgnevast liikide väljasuremisest ja sisserändest (Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis). Liis rääkis elupaiga degradeerumisele järgnevast liigirikkuse ja funktsionaalse mitmekesisuse tõusust (Increase in species richness and functional diversity after habitat degradation and fragmentation).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2014 Uued tudengid

Makroökoloogia töörühm täienes mitme bakalaureuse- ning magistritudengi võrra. Tere tulemast ja edu lõputöö kirjutamisel!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Makroökoloogia töörühm Twitteris!

[img_assist|nid=330|title=|desc=|link=url|url=https://twitter.com/MacroecologyUT|align=left|width=150|height=122]Alates juunist saab meie töörühma tegemisi jälgida ka Twitteri keskkonnas. Lisaks uudistele anname seal teada vastuvõetud artiklitest ja konverentsidel osalemistest. Twitteri kasutajad saavad meie postitused tellida oma uudistevoogu, kuid ka kõik teised saavad neid lugeda siin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Välitööd Saaremaal 'Elu alvaritele' projekti raames

[img_assist|nid=329|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Sel aastal otsustasid Euroopa Komisjon ning Keskkonnainvesteeringute Keskus toetada suureskaalalist alvarite taastamise projekti 'Elu alvaritele'. Alvarid ehk loopealsed on liigirikkad kooslused, kuid ohustatud traditsioonilise majandamise lakkamisele järgnenud kadakate pealetungi tõttu. Projekti raames taastatakse 2500 ha kinnikasvanud alvareid Lääne-Eestis ja saartel, ning antakse maaomanikele võimalus nende alade hooldamiseks. Aveliina töötas välja metoodika alvarite seisukorra ja taastamisedukuse hindamiseks ning juuli lõpus tegid Liis, Liina, Marge, Thomas (külalismagistrant Prantsusmaalt) ja Triin Reitalu (Tallinna Tehnikaülikool) välitöid alade elurikkuse määramiseks.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Aveliina osales Taastamisökoloogia konverentsil Oulus

[img_assist|nid=328|title=|desc=Foto: Metla/Jouni Karhu|link=popup|align=left|width=260|height=174]3.-8. augustil toimus Soomes Oulus Taastamisökoloogia Euroopa konverents. Meie töörühma esindas konverentsil Aveliina Helm, kes tegi suulise ettekande käimasolevast alvarite taastamise projektist ('Large-scale calcareous grassland restoration in Estonia: the science behind and the work ahead').----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2014 Ajakirja Journal of Vegetation Science eriväljaanne

[img_assist|nid=327|title=|desc=|link=url|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.2014.25.issue-5/issuetoc|align=right|width=260|height=197]Septembrikuu Journal of Vegetation ajakirja number on eriväljaanne taimkattemustritest ja neid põhjustavatest protsessidest. Eriväljaanne koosneb 10 artiklist, mille autoriteks on eelmisel aastal (26.-30. juuni 2013) Tartus toimunud rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverentsil osalejad. Ajakirjas sisaldub ka Meelis Pärteli artikkel kooslusest puuduvate liikide ökoloogiast. Eriväljaannet toimetasid Aveliina Helm, Rein Kalamees ja Martin Zobel.

Helm, A., Kalamees, R., Zobel, M. (2014) Vegetation patterns and their underlying processes: where are we now? Journal of Vegetation Science 25, 1113–1116.

Pärtel, M. (2014) Community ecology of absent species: hidden and dark diversity. Journal of Vegetation Science 25, 1154-1159.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Välitööd määramaks koosluste täielikkust mahajäetud põldudel

[img_assist|nid=326|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Osana Joni järeldoktorantuuri projektist ('Community completeness and invasibility: Using phylogenetic and functional completeness to predict invasion across scales') tegid Jon, Kersti, Riin, Rob, Ülle ja Ene juunis ja juulis välitöid Kagu-Eesti mahajäetud põldudel. Taludes temperatuure 4st kuni 34 kraadini kirjeldasid nad taimekoosluste liigilist koosseisu väikesel skaalal ning mõõtsid taimeliikide funktsionaalseid tunnuseid ning keskkonnaparameetreid, et hiljem uurida, kuidas koosluste täielikkus mõjutab võõrliikide invasiooni. Suureskaalalised taimkatteuuringud (mida teevad Ülle ja Ene) on veel käimas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Rahvusvaheline etnobioloogia kursus Saaremaal

[img_assist|nid=348|title=Etnobioloogia kursuse raames õpiti, kuidas uurida kohalikelt elanikelt ajaloolise maakasutusega seonduvat. Foto Lukasz Luczaj|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Liina, Liis, Kersti ja Aveliina osalesid juuli alguses Saaremaal Kavandi külas toimunud rahvusvahelisel etnobioloogia (teadus, mis uurib inimese ja ökosüsteemi vahelisi seoseid) kursusel. Nädal aega väldanud kursuse eesmärgiks oli anda ülevaade etnobioloogia põhialustest ning õpetada iseseisvalt koostama ja läbi viima etnobioloogilist uurimust. Loengutes õpitud teadmisi kasutati koheselt ka praktikas, viies läbi reaalseid intervjuusid kohalike külaelanikega. Õppejõududeks olid tunnustatud teadlased Hispaaniast, Itaaliast, Ungarist, Poolast, Inglismaalt ja Eestist. Kursuse lõpuks sai selgeks kui oluline võib teinekord olla kohalike elanike kaasamine meie uurimistöösse ning kui väärtuslikud on nende traditsioonilised teadmised nt pärandkoosluste majandamisel ning looduskaitses üldiselt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2014 Uus artikkel invasioonist ja fülogeneetilisest mitmekesisusest Kanada rohumaadel

[img_assist|nid=324|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=245]Jon Bennett uurib hiljutises artiklis Kanada rohumaade fülogeneetilist mitmekesisust ning kõrrelise Bromus inermis (ohtetu luste) invasiooni. Artiklis leiti, et ohtetu luste edukust ei mõjutanud loodusliku koosluse fülogeneetiline mitmekesisus. Üllatuslikult oli seos vastupidine - invasiivse liigi sissetung muutis koosluse fülogeneetilist struktuuri. Need tulemused näitavad, et seos invasiooni ja koosluse fülogeneetilise mitmekesisuse vahel ei ole alati üheselt seletatav ning võõrliigi sissetung võib põhjustada muutuseid olemasolevas looduslikus koosluses.

Bennett, J.A., Stotz, G.C., Cahill, J.F. (2014) Patterns of phylogenetic diversity are linked to invasion impacts, not invasion resistance, in a native grassland. Journal of Vegetation Science.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2014 Artikkel liigirikkuse rekorditest pälvis F1000Prime soovituse

[img_assist|nid=322|title=|desc=|link=url|url=http://f1000.com/prime/718451068|align=left|width=260|height=133]Meelis Pärtel koos kolleegidega (J. Bastow Wilson Uus-Meremaalt, Robert K. Peet USA-st ja Jürgen Dengler Saksamaalt) avaldasid 2012. aastal esimese ülevaate soontaimede liigirikkuse maailmarekorditest eri ruumiskaalades. Artikkel pälvib siiani tähelepanu - hiljuti sai see ära märgitud F1000Prime portaali poolt kui väljapaistev bioloogiaalane töö. F1000Prime soovitab tunnustatud teadlaste hinnangute põhjal artikleid, mida peetakse antud valdkonnaks eriti tähelepanuväärseks. Vaata ka artikli lühitutvustust Novaatori teadusuudiste portaalis.

Wilson, J.B. Peet, R. Dengler, J. Pärtel, M. (2012) Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science 23, 796–802.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2014 Uus artikkel biootiliste indikaatorite kasutamisest looduskaitses

[img_assist|nid=321|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=196]Rob Lewis ja kaasautorid uurivad hiljutises Biological Conservation artiklis, kuidas elurikkuse ajalisi muutusi jälgida. Rob uuris Šoti rohumaid ja näitas, et lihtsate biootilisi indikaatorite (nt. taimetunnuste) abil on võimalik demonstreerida maakasutuse muutuste mõju elurikkusele ning välja tuua enim kaitset vajavad alad.

Lewis, R.J., Pakeman, R.J., Angus, S., Marrs, R.H. (2014) Using compositional and functional indicators for biodiversity conservation monitoring of semi-natural grasslands in Scotland. Biological Conservation 175, 82-93.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Riin osales Populatsioonibioloogia konverentsil

[img_assist|nid=318|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=212]28-31. mail toimus Konstanzis (Saksamaal) Gfö Populatsioonibioloogia sektsiooni konverents. Tegemist oli väga sõbraliku atmosfääriga kokkusaamisega, kus ettekannete ja arutelude teemad hõlmasid nii epigeneetikat kui ka liikide levimist globaalsel skaalal. Riin esines konverentsil ettekandega ruumilise skaala mõjust heterogeensuse-liigirikkuse seosele.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Digitaalse looduskaitse konverents Suurbritannias

[img_assist|nid=317|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=200]Rob osales esimesel interdistsiplinaarsel Digitaalse Looduskaitse konverentsil Suurbritannias, mida korraldas Aberdeeni ülikool koostöös dot.rural organisatsiooniga. Tegemist oli väikese, kuid kõrgetasemelise konverentsiga, kus arutati digitaalse tehnoloogia rakendusvõimalusi teaduses ja looduskaitses, nii teadlaste, praktikute kui seadusetegijate hulgas. Konverentsi viimasel päeval demonstreeriti osavõtjatele ka tehnoloogiat. Vaata ka lühikest videot digitaalse looduskaitse rakenduste kohta, ja loe konverentsil osalejate mõtteid ja arutelusid Twitteri säutsudena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Meelis Pärtel oponeeris Bryndís Marteinsdóttiri doktoritööd Rootsis

[img_assist|nid=313|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=205]Meelis Pärtel külastas hiljuti Stockholmi ülikooli, kus ta oponeeris Bryndís Marteinsdóttiri doktoritööd “Plant community assembly in grazed grasslands” (juhendaja: prof. Ove Eriksson). Doktoritöö uuris karjatatud rohumaade näitel, kuidas regionaalsest liigifondist filtreeritakse liike kohalikesse taimekooslusesse. Selgus, et kohaliku koosluse ülesehitus on rohkem mõjutatud regionaalsetest protsessidest (levimisest) kui lokaalsetest faktoritest nagu biootilised interaktsioonid, kohalikud keskkonnatingimused ja stohhastilised faktorid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014 Krista Takkis kaitses doktorikraadi!

[img_assist|nid=271|title=Krista kaitses doktoritöö|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=194]12. mail kaitses Krista Takkis edukalt oma doktoriöö "Changes in plant species richness and population performance in response to habitat loss and fragmentation" (Muutused taimede liigirikkuses ja populatsioonide seisundis vastusena elupaikade kaole ja killustumisele) ning sai filosoofiadoktori kraadi botaanikas ja mükoloogias. Krista juhendajateks olid Aveliina ja Meelis ning oponendiks professor Markus Fischer Berni ülikoolis Šveitsis. Krista jätkab oma teadustööd järeldoktorantuuris Kreekas, Egeuse Ülikooli Biogeograafia ja Ökoloogia töörühmas.

Palju õnne ja edu, doktor Takkis!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Argo külastas Lõuna-Boheemia ülikooli Tšehhis

[img_assist|nid=320|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Doktorant Argo Ronk veetis kolm kuud (jaanuar-märts) Tšehhis Dr. Francesco de Bello juures töötades. Francesco on meie kauaaegne kaastööline ning ekspert funktsionaalse mitmekesisuse alal. Argo õppis Tšehhis uusi statistilisi meetodeid, mille abil regionaalset liigifondi määrata ning seeläbi heita valgust tumedale mitmekesisusele. Argot üllatas ka Tšehhi vee hind (kallim kui õlu?). Argot toetas ESF DoRa programmi tegevus 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Makroökoloogia töörühma külastasid Hugo Treffneri gümnasistid

30. aprilli hommikul kogunesid huvilised Hugo Treffneri gümnaasiumist Botaanika instituuti, et tutvuda makroökoloogia töörühma tegemistega. Paari tunni jooksul tutvustasime neile, kuidas käib töö geneetikalaboris, kasvuhoones ning looduses keskkonnatingimusi mõõtes. Me loodame, et tekitasime mõnes piisavalt huvi, et paari aasta pärast Tartu ülikoolis bioloogiat õppima asuda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Makroökoloogia töörühma seminar

[img_assist|nid=270|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Meie töörühma kevadseminar toimus sel korral 28-29 aprillil Tori vallas. Töörühma liikmed esitasid värskeid ideid ja uusi tulemusi ning said vastukaja teistelt. Seminari teaduslikku arutelu elavdasid ka meie kauaaegsed kaastöölised ja sõbrad Francesco de Bello Tšehhist, Sergey R. Znamenskiy Venemaalt ning Inga Hiiesalu (töörühma endine doktorant). Vaata ka pilte seminarist ja sellele järgnenud ekskursioonist Soomaale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2014 Uus artikkel mesilastest

[img_assist|nid=268|title=|desc=|link=popup|align=right|width=259|height=188]Jon Bennett ja kaasautorid avaldasid põneva artikli, kus nad uurivad mesilaste liikumismustreid parasvöötme savannis Kanadas. Jälgides, milliseid alasid mesilased külastavad, seostasid nad mesilaste eelistused ala floristiliste parameetrite ja maastiku konfiguratsiooniga. Nad leidsid, et mesilasi meelitas nii õitsvate taimede ohtrus kui ka metsa lähedus.

Bennett, J.A., Gensler, G.C., Cahill, J.F. (2014) Small-scale bee patch use is affected equally by flower availability and local habitat configuration. Basic and Applied Ecology.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2014 Uus artikkel mükoriisaseente liigirikkuse, taimede liigirikkuse ja koosluse biomassi vahelistest seostest

[img_assist|nid=267|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=200]Inga Hiiesalu, Meelis Pärtel ja Pille Gerhold koos kaasautoritega Eestist ja Kanadast avaldasid artikli arbuskulaarmükoriissete (AM) seente ja taimede liigirikkusest looduslikul rohumaal. Nad uurisid erinevaid seoseid AM seente, taimede maapealse ja maa-aluse liigirikkuse ning koosluse biomassi vahel. Kui seni on uuritud eelkõige maapealse taimede liigirikkuse seost nii AM seente kui taimede biomassiga, siis nüüd selgus, et taimede maa-alune liigirikkus on nii AM seente liigirikkusega kui ka koosluse biomassiga tugevamini seotud.

Hiiesalu, I., Pärtel, M., Davison, J., Gerhold, P., Metsis, M., Moora, M., Öpik, M., Vasar, M., Zobel, M., Wilson, S.D. (2014) Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2014 Tanja külastas Brasiilia ja Argentiina muinsus- ja looduskaitsealasid

[img_assist|nid=266|title=Tanja Lujanis teiste projektis osalejatega|link=popup|align=right|width=260|height=200]Vanemteadur Tatjana Oja veetis veebruarikuu Brasiilias (University of Santa Catarina) ja Argentiinas (University of Lujan), kus ta külastas kohalikke uurimisobjekte ja -alasid STRAVAL projekti raames. Üle said vaadatud nii liivaluited Atlandi ookeani kallastel Brasiilias ning Carlos Keeni küla, mis on oluline maaturismi objekt Argentiinas.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Krista külastas biogeograafia ja ökoloogia töörühma Kreekas

[img_assist|nid=265|title=Rosmarinus officinalis kliimakambris|link=popup|align=left|width=260|height=182]Doktorant Krista Takkis külastas prof. Theodora Petanidou juhitavat Biogeograafia ja ökoloogia töörühma Egeuse Ülikoolis Kreekas. Prof. Petanidou töörühm on põhjalikult uurinud tolmeldajate ja taimede vahelisi interaktsioone ning neid mõjutavaid tegureid. Krista külastuse eesmärgiks oli alustada pikaajalist eksperimenti uurimaks kliimamuutuste mõju taimede nektariproduktsioonile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Uus artikkel puuduvate liikide koosluste ökoloogiast

[img_assist|nid=264|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=150]Meelis Pärtel avaldas hiljuti kontseptuaalse artikli puuduvate liikide koosluse ökoloogiast. Ta pakub välja idee, et koosluste ökoloogiliste mustrite ja protsesside paremaks mõistmiseks on vaja uurida ka kooslusest puuduvaid liike. Liigid võivad puudu olla erinevatel põhjustel: mõned liigid jäävad silmale varjatuks (näiteks mullas puhkeseisundis olevad või väga haruldased liigid), teised moodustavad tumeda elurikkuse (liigid, mis kuuluvad koosluse liigifondi, kuid ei kajastu koosluses endas).

Pärtel, M. (2014) Community ecology of absent species: hidden and dark diversity. Journal of Vegetation Science.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Liis külastas Lõuna-Boheemia ülikooli Tšehhis

[img_assist|nid=263|title=Tudengid tantsuhoos|link=popup|align=left|width=260|height=195]Doktorant Liis Kasari veetis neli kuud (oktoober 2013 - veebruar 2014) České Budějovices, Tšehhis. Ta osales Kvantitatiivse ökoloogia kursustel, õppides kasutama kaasaegseid statistilisti meetodeid (CANOCO, R) ökoloogiliste küsimuste lahendamisel. Liisul oli suurepärane võimalus sõlmida tutvuseid ka paljude tudengite ning teadlastega Tšehhist ja mujalt maailmas ning maitsta kuulsat Tšehhi õlut, mis oli odavam kui vesi. Kvantitatiivse ökoloogia järgmine kursus toimub 2015. aasta sügissemestril! Liisu toetas SA Archimedes (Kristjan Jaagu stipendium).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Nordic Oikos konverents

[img_assist|nid=262|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=200]Robert osales veebruari esimesel nädalal Stockholmis toimunud Nordic Oikos 2014 konverentsil. Ta kuulas mitmeid huvitavaid ettekandeid, arutles ökoloogia teemadel ning pidase suulise ettekande lokaalse ja regionaalse liigirikkuse vahelisest seosest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Külalismagistrant Prantsusmaalt

[img_assist|nid=261|title=|desc=|link=none|align=left|width=150|height=182]Thomas Galland Toulouse'i ülikoolist veedab semestri (veebruar-august) meie töörühmas. Ta plaanib töötada koos Aveliinaga alvarite taastamise projekti juures ning abistada välitöödel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2014 Jens-Christian Svenningu külaskäik

[img_assist|nid=260|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=182]Professor Jens-Christian Svenning (Aarhusi ülikool Taanis) külastas meie töörühma veebruari alguses. Ta pidas väga huvitava seminari tänapäeva taimestiku ja kliima vahelise tasakaalu puudumisest ('Persistent diversity-climate disequilibria due to paleoclimatic changes') ning arutles teadusteemadel botaanika osakonna teadlaste ning doktorantidega.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühma tegemised nüüdsest maakaardil

[img_assist|nid=259|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=196]Meie töörühma liikmete konverentsikülastused ning välitööde alad on nüüd nähtavad ka maakaardil. Eraldi on märgitud möödunud teaduslikud kokkusaamised, tulevased konverentsid ning välitööde alad ja botaanilised ekspeditsioonid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Uue uurimuse järgi napib Euroopas mesilasi

[img_assist|nid=258|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Meelis Pärtel ja Martin Zobel (Taimeökoloogia töögrupp) olid kaasautoriks hiljuti ilmunud PLoS One artiklile, mis heidab pilgu tolmeldajate piisavusele Euroopas. Uurimuses leiti, et biokütuse tootmiseks sobivaid taimi kasvatatakse Euroopas järjest suurematel aladel, kuid mesilasvarud on väiksemad, kui kultuurpõldude optimaalseks tolmeldamiseks tarvis. Mesilastepuudus valdab ka Eesti põlde. Artikli tulemusi kajastas ka Tartu Ülikooli teadusuudiste portaal Novaator.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühm liitus TRY võrgustikuga

[img_assist|nid=257|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=227]Hiljuti lisasime TRY andmebaasi ka Saaremaa alvaritelt kogutud taimetunnuseid ning Meelis Pärtel on nüüdsest ka selle globaalse võrgustiku liige. TRY andmebaas koondab ühtekokku erinevad andmebaasid nagu näiteks LEDA, GlopNet, BiolFlor, SID, EcoFlora ja paljud teised ning sisaldab infot ligi 750 taimetunnuse ja 69 000 taimeliigi kohta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Järeldoktoritoetus Jon Bennettile

[img_assist|nid=241|title=|desc=|link=popup|align=right|width=200|height=209]Meil on rõõm teatada, et Eesti Teadusagentuur rahastas Jon Bennetti teadusprojekti koosluste täielikkusest ja võõrliikide invasioonist järeldoktoritoetusega järgnevaks kaheks aastaks. Jon kaitses 2013. aasta maikuus doktorikraadi Alberta ülikoolis Kanadas. Järeldoktorantuuri käigus uurib ta, kuidas koosluse täielikkuse kontseptsioon aitab välja selgitada piirkonnad, mis on võõrliikide invasiooni tõttu enim ohustatud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2014 Makroökoloogia töörühmale institutsionaalne uurimistoetus

Eesti teadusagentuur otsustas rahastada Meelis Pärteli uurimisteemat ("Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes"). Toetus võimaldab meil järgnevate aastate jooksul jätkata tööd tumeda elurikkuse kontseptsiooniga - uurida, millised liigid ja mis põhjustel taimekooslustest puuduvad. Meie töörühma lisanduvad nüüdsest ka mitmed uued teadurid ja doktorandid - taksonoomia ja geneetika spetsialistid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------