Makroökoloogia töörühmas kaitstud lõputööd

Makroökoloogia töörühmas varasemalt kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd (kirjas on praeguste töörühma liikmete poolt juhendatud teemad).

BAKALAUREUSETÖÖD

🦇 Käsitiivaliste globaalse funktsionaalse tunnusruumi modelleerimine ja kirjeldamine - Karl Hendrik Tamkivi (2022). Juhendajad Meelis Pärtel, Carlos Pérez Carmona, Aurèle Toussaint

🦦 Kaldataimestik kui dünaamiline ökoton: tähtsus ja Eesti floora kirjeldus - Eliisa Kara (2020). Juhendaja Meelis Pärtel

☘️ Niidu taimekoosluste looduslikku taastumist mõjutavad tegurid - Linda Suurmets (2019). Juhendaja Tatjana Oja

🌲 Boreaalsed metsad Eestis ja nendega seotud ökosüsteemiteenused - Epp Maria Lillipuu (2018). Juhendaja Ene Kook

🧬 Epigeneetilise varieeruvuse olulisus ja roll tänapäeva taimeteaduses - Valerija Andrjuštšenko (2016). Juhendaja Tatjana Oja

💧 Allikatega seotud elupaigad ja nende taimestik - Miina Rikka (2014). Juhendaja Nele Ingerpuu

🌾 Õõtsikute taimkate ja selle kujunemine - Piia Jaksi (2014). Juhendaja Nele Ingerpuu

🪱 Elusorganismide mõju keskkonna heterogeensusele - Teele Tuuling (2014). Juhendaja Riin Tamme

🌱 Levik, elukäigu tunnused, fülogeneetiline süstemaatika ja hübridisatsioon perekonnas Rhinanthus - Kadri Kuusksalu (2013). Juhendaja Tatjana Oja

🌼 Loodusliku hübridisatsiooni rollid ja tagajärjed taimeriigis - Laura Valgma (2013). Juhendaja Tatjana Oja

🐜 Taimede levimine heterogeenses keskkonnas - Tiina Tanner (2012). Juhendaja Riin Tamme

🏝 Liigirikkuse kujunemine ookeanisaarestikes - Madli Jõks (2012). Juhendaja Meelis Pärtel

🌿 Taimed heterogeenses mullas - Annely Koorits (2012). Juhendaja Riin Tamme

🇪🇪 Eesti soosamblad - Kristiina Nurkse (2011). Juhendaja Nele Ingerpuu

🌾 Perekonna tarn (Carex) taksonoomiline jaotus ja mitmekesisus Eestis - Hedi Pedajas (2011). Juhendaja Tatjana Oja

☀️ Kliimamuutused ning nende mõju sammaltaimedele - Õie Merimaa (2011). Juhendaja Nele Ingerpuu

🐿 Taimede levimismehhanismid erinevates ökosüsteemides - Ott Alvela (2011). Juhendaja Riin Tamme

🪰 Käpaliste petmise strateegiad ja paljunemisedukus - Kadri Kangro (2010). Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

🔥 Põlengute osatähtsus ökosüsteemides ja taimede kohastumused tulekahjudele - Heli Väljamets (2010). Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu

🧬 Tänapäevane hübriidliigiteke perekonnas Dactylorhiza (D.baltica ja D. osiliensis näitel.) - Margarita Mürk (2008) Juhendaja Tatjana Oja

🌾 Taksonoomilised ja nomenklatuursed probleemid ojatarna (Carex viridula) liigikompleksis - Lisanna Schmidt (2008). Juhendaja Tatjana Oja

💐 Mulla ruumilise heterogeensuse mõju taimede väikeseskaalalisele mitmekesisusele - Riin Tamme (2008). Juhendaja Meelis Pärtel

🌊 Veesamblad - uuritus ja kaitse all olevad liigid Eestis - Ann Muuga (2007). Juhendaja Nele Ingerpuu

🍀 Vähearvukad liigid taimekooslustes - Raili Hansen (2007). Juehndaja Meelis Pärtel.

🦄 Kasvukoha spetsiifilisus kui Eesti soontaimeliikide harulduse põhjustaja - Kaia Kauts (2007). Juhendaja Meelis Pärtel

🗺 Rohumaade ehitus ja talitlus: globaalne ülevaade - Hannes Lokko (2007). Juhendaja Meelis Pärtel

🧬 Geneetilise varieeruvuse iseärasused klonaalsetel taimedel (perekond sõrmkäpp- Dactylorhiza L. näitel) - Julia Zamirajeva (2007). Juhendaja Tatjana Oja

🌳 Epifüütsed samblad Käru pargi saartel ja tammedel - Riina Peterson (2006). Juhendaja Nele Ingerpuu

🌈 Eesti taimede õievärvuste spekter - Maarja Samel (2006). Juhendaja Meelis Pärtel

🛡 Kaitstavad I ja II kategooria helviksamblaliigid Eestis - Kristel Maasikpalu (2006). Juhendaja Nele Ingerpuu

🌲 Muutused ökosüsteemis aruniitude kinnikasvamisel - Inga Hiiesalu (2005). Juhendaja Meelis Pärtel

🐑 Karjatamise ja niitmise mõju rannaniitude samblafloorale ning rannaniitude sammalde levisepank Kihnu saarel - Marge Laane (2004). Juhendaja Nele Ingerpuu

🏖 Saaremaa ja Gotlandi taimestiku võrdlus - Age Streng (2004). Juhendaja Meelis Pärtel

🍂 Kulu dünaamika aruniidul - Kristiina Lobjakova (2003). Juhendaja Meelis Pärtel

🌿 Samblarinde seosed levisepangaga ja rohurindega loopealsetel - Tiiu Pesur (2002). Juhendaja Nele Ingerpuu

🌱 Liigiline mitmekesisus ja liikide tunnused: Eesti ja Rootsi loopealsete võrdlus - Aveliina Helm (2001). Juhendaja Meelis Pärtel

🌾 Luste perekonna liigikompleksi Bromus arvensis, B. intermedius, B. japonicus ja B. squarrusus morfoloogilise varieeruvuse analüüs - Svetlana Ivanova (2001). Juhendaja Tatjana Oja

MAGISTRITÖÖD

Russowi sõrmkäpa (Dactylorhiza russowii) geneetiline varieeruvus ning liigi identiteet - Jekaterina Aida (2016) Juhendaja Tatjana Oja

Eesti nõrglubja-allikate taimestik ja selle seosed keskkonnatingimustega - Miina Rikka (2016). Juhendaja Nele Ingerpuu

Eesti pehmeveeliste järvede sammaltaimed - Ilmar Uibopuu (2015). Juhendajad Helle Mäemets ja Nele Ingerpuu

Morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus perekonna Gymnadenia Eesti populatsioonides - Kadri Kuusksalu (2015). Juhendaja Tatjana Oja

Reliktse hariliku kobarpea Ligularia sibirica (L.) Cass. geneetiline mitmekesisus Eestis - Laura Valgma (2015). Juhendaja Tatjana Oja

Perekonna Carex liikide eristatavus taksonoomilisteks sektsioonideks isoensüümtunnuste alusel - Hedi Pedajas (2015). Juhendaja Tatjana Oja

Ookeanisaarestike  elurikkus: arvutisimulatsiooni vastavus tegelikkusele - Madli Jõks (2014). Juhendaja Meelis Pärtel

Kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) õite värvuse polümorfism ja geneetiline mitmekesisus - Kadri Kangro (2012). Juhendaja Tatjana Oja

Ümberasustatud aasnelgi (Dianthus superbus L.) populatsiooni geneetiline varieeruvus võrreldes looduslike populatsioonidega - Kadi Rammul (2011). Juhendajad Ülle Reier ja Tatjana Oja

Neoendeemse Saaremaa sõrmkäpa Dactylorhiza osiliensis geneetiline mitmekesisus ja päritolu võrreldes lähedaste liikidega - Margarita Mürk (2010). Juhendaja Tatjana Oja

Kollase tarna kompleksi (Carex flava) geneetiline mitmekesisus ja morfoloogiline eristumine - Lisanna Schmidt (2010). Juhendaja Tatjana Oja

Keskkonna väikeseskaalalise heterogeensuse mõju taimede mitmekesisusele - Riin Tamme (2010). Juhendajad Meelis Pärtel ja Lauri Laanisto

Kahe niiduliigi tunnused killustunud lookooslustes - Krista Takkis (2009). Juhendajad Aveliina Helm ja Meelis Pärtel.

Keelja keeriku morfoloogia ja kasvukohatingimused Eestis - Kristel Maasikpalu (2008). Juhendaja Nele Ingerpuu.

Loopealse sammalkatte dünaamikast levisepanga, häiringute ja ilmastikutingimuste mõjul - Tiiu  Kupper (2007). Juhendaja Nele Ingerpuu.

Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomia - Tiina Talve (2007). Juhendajad Tatjana Oja ja Silvia Pihu

Juurestik ja mullaparameetrid loopealsete dünaamikas: mätaste ümberistutamise katse - Inga Hiiesalu (2007). Juhendaja Meelis Pärtel

Saaremaa ja Muhu lookoosluste ajalis-ruumiline dünaamika - Aveliina Helm (2003). Juhendaja Meelis Pärtel

Vilsandi loopealsete liigiline mitmekesisus ja biomass - Kadriann Saar (1996). Juhendaja Meelis Pärtel.