Dr. Nele Ingerpuu

Botaanika kaasprofessor

Olen brüoloog – minu uurimisobjektideks on eelkõige sammaltaimed. Selles valdkonnas tegelen nii ökoloogiliste kui looduskaitseliste probleemidega. Olen uurinud koos kolleegidega sammal- ja soontaimede omavahelisi suhteid, sammalde liigirikkuse ja katvuse seoseid majandamisviiside ja ilmastikutingimustega, sammalde globaalset levikut määravaid tingimusi, haruldaste samblaliikide kasvukohanõudlusi ja nende konkurentsivõimet. Koos kolleegidega oleme välja andnud „Eesti sammalde määraja“ (1998) ja „Eesti turbasamblad“ (2013). Käesoleval ajal püüame koostöös üliõpilaste ja kolleegidega selgitada vee- ja soosammalde levikut määravaid tingimusi, sammalde levisepanga seoseid maapealse taimestikuga ning troopilise vihmametsa epifüütsete sammalde koosseisu erineva majandamistaustaga metsakoosluses.