Dr. Tsipe Aavik

[img_assist|nid=553|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=386]
Teadur
tsipe.aavik[at]ut.ee

Minu uurimistöö keskmes on kasvukohtade killustumise mõju elurikkusele selle erinevates vormides geneetilisest liigilise mitmekesisuseni ja sellega seotud looduse hüved. Minu senised teadusuuringud võib temaatiliselt jagada kolmeks.

Põllumajandusmaastike elurikkus ja ökosüsteemiteenused. Oma varasemas uurimistöös keskendusin põllumajandusmaastikes leiduvate väikesepinnaliste looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide taimestiku mitmekesisuse uurimisele. Eeskätt huvitas mind see, kuidas on nende maastikuelementide taimestiku liigirikkust ja koosseisu mõjutanud maakasutuse intensiivistumine ning maastiku struktuur. Koos Euroopa kolleegidega uurisime ka seda, kuidas mõjutavad samad tegurid elurikkusega seotud looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid, nt. biotõrjet.

Taimede levik muutuvates maastikes. Järgmise sammuna asusin geneetiliste meetodite abil uurima seda, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid killustunud taimepopulatsioonide vahelist seemnete ja tolmuterade leviku kaudu toimuvat geenivoolu. Muuhulgas huvitab mind see, kuidas mõjutab kasvukohtade taastamine looduslike ja taastatud taimepopulatsioonide vahelist geenivoolu, geneetilist mitmekesisust ning sellest sõltuvat kohasust.

Killustunud taimepopulatsioonide adaptiivne potentsiaal. Geneetiliste meetodite märkimisväärse arenguga seoses olen huviorbiiti nihutamas killustunud taimepopulatsioonide adaptiivse geneetilise mitmekesisuse uurimisele. Eesti loopealsete näitel soovime koos kolleegidega hinnata, kas loopealsete kinnikasvamine ning pindala kahanemine on kaasa toonud ka muutusi taimepopulatsioonide adaptiivses geneetilises varieeruvuses ning kuidas võiks see protsess omakorda mõjutada populatsioonide võimet kohastuda muutuvate keskkonnatingimustega.

Minu teadustööde loend on kättesaadav ETISes.

Projektid, milles hetkel osalen:
Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega
Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes

[img_assist|nid=553|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=386]
Teadur
tsipe.aavik[at]ut.ee

Minu uurimistöö keskmes on kasvukohtade killustumise mõju elurikkusele selle erinevates vormides geneetilisest liigilise mitmekesisuseni ja sellega seotud looduse hüved. Minu senised teadusuuringud võib temaatiliselt jagada kolmeks.

Põllumajandusmaastike elurikkus ja ökosüsteemiteenused. Oma varasemas uurimistöös keskendusin põllumajandusmaastikes leiduvate väikesepinnaliste looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide taimestiku mitmekesisuse uurimisele. Eeskätt huvitas mind see, kuidas on nende maastikuelementide taimestiku liigirikkust ja koosseisu mõjutanud maakasutuse intensiivistumine ning maastiku struktuur. Koos Euroopa kolleegidega uurisime ka seda, kuidas mõjutavad samad tegurid elurikkusega seotud looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid, nt. biotõrjet.

Taimede levik muutuvates maastikes. Järgmise sammuna asusin geneetiliste meetodite abil uurima seda, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid killustunud taimepopulatsioonide vahelist seemnete ja tolmuterade leviku kaudu toimuvat geenivoolu. Muuhulgas huvitab mind see, kuidas mõjutab kasvukohtade taastamine looduslike ja taastatud taimepopulatsioonide vahelist geenivoolu, geneetilist mitmekesisust ning sellest sõltuvat kohasust.

Killustunud taimepopulatsioonide adaptiivne potentsiaal. Geneetiliste meetodite märkimisväärse arenguga seoses olen huviorbiiti nihutamas killustunud taimepopulatsioonide adaptiivse geneetilise mitmekesisuse uurimisele. Eesti loopealsete näitel soovime koos kolleegidega hinnata, kas loopealsete kinnikasvamine ning pindala kahanemine on kaasa toonud ka muutusi taimepopulatsioonide adaptiivses geneetilises varieeruvuses ning kuidas võiks see protsess omakorda mõjutada populatsioonide võimet kohastuda muutuvate keskkonnatingimustega.

Minu teadustööde loend on kättesaadav ETISes.

Projektid, milles hetkel osalen:
Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega
Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes