Dr. Madli Jõks

Makroökoloogia spetsialist

Minu uurimisteemaks on tume elurikkus (mingisse kooslusesse sobivad kuid sealt puuduolevad liigid) erinevatel ruumiskaaladel ning erinevates taimekooslustes. Lisaks empiirilistele andmetele kasutan kirjeldatud ja tumeda elurikkuse mustrite uurimiseks arvutisimulatsioone. Erinevalt empiirilistest andmetest on simulatsioonides võimalik ise kontrollida tumeda elurikkuse suurust koosluses ja see omakorda võimaldab võrrelda erinevate tumeda elurikkuse leidmise metoodikate omadusi.