Dr. Kersti Riibak

Makroökoloogia teadur
Bioloogia ja ökoloogia õppekavade (BSc+MSc) programmijuht

Oma doktoritöös hindasin millisel määral võib taimede kehv levimisvõime (vähene seemetoodang ja levimiskaugus) põhjustada liikide puudumise sobivatest kasvukohtadest nii Kesk- ja Põhja-Euroopas kui ka Läänemere regiooni rohumaadel. Lisaks uurisin, kuidas levimispiirangu osatähtsus sõltub kohalikest keskkonnaoludest ja inimmõjust. Analüüsid näitasid, et tumedasse elurikkusesse kuuluvate liikide seemnetoodang ja levimiskaugus oli üldjoontes väiksem kui koosluses esindatud ehk vaadeldud liikidel. Levimispiirangu osatähtsus oli aga väiksem keskkonnastressi puhul ja suurema inimtegevusega piirkondades. Minu doktoritöö näitab, et taimede levimisvõime määrab suurel määral ära koosluste täielikkuse. Selleks, et suurendada elurikkust meie põllumajandus-maastikes on äärmiselt oluline soodustada kohalike liikide edukat seemnelevi killustunud rohumaalaikude vahel elupaiga pindala suurendamise ning rohumaade mõõduka karjatamise või niitmise abil. Minu doktoritöö juhendaja oli professor Meelis Pärtel.